" "

Privacyverklaring van Bernafon

Wanneer u gebruik maakt van onze diensten, vertrouwt u ons uw informatie toe. Wij begrijpen dat dit een serieuze verantwoordelijkheid is en werken hard om uw informatie te beschermen.

Deze Privacykennisgeving is bedoeld om u te helpen begrijpen welke informatie wij verzamelen, waarom wij die verzamelen en hoe u de controle over uw informatie kunt hebben, inclusief de mogelijkheid om die te verwijderen.

Dit is de privacyverklaring voor onze website bernafon.com, onze social media kanalen en bijbehorende apps. Sommige van onze diensten hebben hun eigen kennisgevingen. Deze kunt u hieronder vinden.

Lees onze privacyverklaring    Lees onze Social Media privacyverklaring

Lees onze EasyControl-A app privacyverklaring

Privacyverklaring voor Bernafon

1. INLEIDING

Bij Bernafon respecteren en beschermen wij de privacy van onze gebruikers en wij zetten ons in om zo transparant mogelijk te zijn over het gebruik van uw persoonsgegevens.

Deze Privacyverklaring legt uit hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken. In deze Privacyverklaring verwijzen “wij”, “we”, “ons” en “onze” naar Bernafon.

Wij kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen, dus controleer dat wanneer u onze diensten gebruikt om zeker te zijn dat u de meest recente versie heeft gezien.

2. WIE WIJ ZIJN

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door Bernafon en Bernafon is de verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens die via de website en op andere wijzen worden verzameld.

Als u vragen heeft over deze Privacyverklaring of als u uw rechten wilt uitoefenen, kunt u contact met ons opnemen met behulp van onderstaande contactgegevens.

Bernafon
Singaporestraat 70
1175 RA Lijnden
Nederland
Tel: +31 20 545 10 90
E-mail: privacy@demant.com

3. PERSOONSGEGEGEVENS DIE WIJ VERZAMELEN EN GEBRUIKEN

Wij verzamelen uw persoonlijke gegevens:

 • Wanneer u vragen stelt, registreert voor een account op onze website, vraagt om marketingmaterialen of aanmeldt voor onze nieuwsbrief.
 • Wanneer u onze website bezoekt en cookies op uw computer worden geplaatst: Zie ons cookiebeleid voor meer informatie.
 • Wanneer u ons e-mailt, belt of schrijft ons op enige andere wijze gegevens verstrekt, waaronder interacties met ons via sociale media zoals Facebook en Twitter.

Wij verzamelen de volgende soorten persoonsgegevens:

 • Uw naam, titel, postadres, telefoonnummer en e-mailadres en, als u een aankoop doet bij ons, uw betaalkaartgegevens.
 • Gegevens die u ons verstrekt tijdens communicaties met ons via e-mail, post, telefoon, persoon of via de website, bijvoorbeeld opmerkingen of vragen over de producten en diensten die wij leveren.

Wij zullen ons best doen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens die wij over u verwerken juist zijn. Wij zullen uw persoonsgegevens ook voortdurend actualiseren. Daar onze diensten afhankelijk zijn van uw juiste, actuele persoonsgegevens, vragen wij u vriendelijk ons te informeren als er relevante wijzigingen zijn met betrekking tot uw persoonsgegevens. U kunt onze bovengenoemde contactgegevens gebruiken om ons te informeren over wijzigingen.

4. WAAROM WIJ UW PERSOONSGEGEVENS VERZAMELEN EN GEBRUIKEN EN WAT ONZE RECHTSGROND DAARVOOR IS

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om verzoeken, vragen en klachten van u te verwerken en deze te beantwoorden in overeenstemming met ons gerechtvaardigde belang om klanten een responsieve service te bieden.
 • Om door u gevraagde en/of gekochte diensten en producten te leveren en om met u te communiceren over dergelijke diensten en producten. Wij doen waar nodig om een overeenkomst met u uit te voeren en in overeenstemming met ons gerechtvaardigde belang om een bedrijf uit te oefenen dat producten en diensten aanbiedt met betrekking tot hoorzorg.
 • Om onze boekhouding bij te werken en voor controledoeleinden, in overeenstemming met ons gerechtvaardigde belang daartoe en/of waar vereist door de wet.
 • Om fraude te voorkomen of detecteren en om vast te stellen, uit te oefenen of ter verdediging tegen juridische vorderingen, in overeenstemming met ons gerechtvaardigde belang daartoe.
 • Waar wettelijk vereist of waar het in ons gerechtvaardigde belang daartoe is om te voldoen aan verzoeken van wetshandhavings- en regelgevingsautoriteiten.
 • Om trends en profielen te analyseren met het oog op ons gerechtvaardigde belang om te streven naar versterking, aanpassing, personalisering en verbetering van onze diensten en communicaties ten gunste van onze klanten.
 • Om klanttevredenheidsonderzoek uit te voeren met het oog op ons gerechtvaardigde belang om te streven naar versterking, aanpassing, personalisering en verbetering van onze diensten en communicaties ten gunste van onze klanten.
 • Om producten en diensten aan te bevelen waarin wij denken dat u geïnteresseerd zou kunnen zijn. Wij doen dit in overeenstemming met ons gerechtvaardigde belang van direct marketing gericht op onze klanten en waar wij uw gezondheidsgegevens of elektronische wijzen zoals e-mail gebruiken alleen met uw uitdrukkelijke toestemming.

5. HOE WIJ UW PERSOONSGEGEVENS DELEN

Wij verhuren, verkopen, delen of verstrekken uw persoonsgegevens niet, behalve zoals hierin is beschreven of anders wordt aangegeven op het moment dat de gegevens worden verzameld.

Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met gelieerde ondernemingen binnen de Demant Group om onze producten en diensten te leveren, verbeteren en ontwikkelen. Zie het organigram in ons meest recente jaarverslag om te zien welke bedrijven deel uitmaken van de Demant Group. U kunt ons meest recente jaarverslag vinden op www.demant.com.

Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met onze dienstverleners voor taken zoals:

 • assistentie bij het beheer van onze website of oplossen van problemen daarmee;
 • assistentie bij de levering of het ontwerp van onze producten of onze bedrijfsvoering;
 • assistentie bij onze marketingcampagnes;
 • exploitatie van onze callcenters; of
 • levering van elektronische of fysieke opslagdiensten of -systemen aan ons.

Wij delen uw gegevens alleen onder deze omstandigheden indien het noodzakelijk is voor onze dienstverleners om de dienst voor ons uit te voeren. Deze dienstverleners zijn niet bevoegd om uw persoonsgegevens te bewaren of gebruiken voor enig ander doeleinde en zij zijn te allen tijde verplicht om uw persoonsgegevens veilig en vertrouwelijk te bewaren.

Wij kunnen uw persoonsgegevens verstrekken aan geselecteerde derden zoals wetshandhavingsinstanties, regelgevingsautoriteiten en onze professionele adviseurs als wij een verplichting daartoe hebben om aan een wettelijke verplichting te voldoen, als het in ons gerechtvaardigde belang is, of om de gebruiksvoorwaarden van onze website of andere gerelateerde overeenkomsten met u of uw bedrijf af te dwingen of toe te passen.

6. OVERDRACHT VAN GEGEVENS AAN ANDERE LANDEN

Om onze producten en diensten aan u te leveren, kunnen wij uw persoonsgegevens delen met gelieerde ondernemingen in de Demant Group die buiten de EU/EER zijn gevestigd.

Wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken buiten de EU/EER, implementeren wij passende technische en organisatorische maatregelen waardoor de verwerking voldoet aan de voorschriften van de relevante gegevensbeschermingswetten, waaronder het beschermen van de rechten van de betrokkene. De overdracht van persoonsgegevens is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie, welke de Europese Commissie acht voldoende garanties te bieden voor de bescherming van privacy, basisrechten en vrijheden en het uitoefenen van de bijbehorende rechten.

7. HOE LANG WIJ UW PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang als nodig is voor legitieme wettelijke of zakelijke redenen, waaronder om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Wij verwijderen uw persoonsgegevens wanneer deze niet lange nodig zijn in verband met het doel voor de verzameling, verwerking en opslag van uw persoonsgegevens door ons. Wij bewaren uw persoonsgegevens die wij wettelijk verplicht zijn te bewaren.

Als u meer gedetailleerde informatie wilt over ons bewaarbeleid, kunt u contact met ons opnemen met behulp van de bovengenoemde contactgegevens.

8. VEILIGHEID

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onbedoeld verlies of wijziging, onbevoegde verstrekking en toegang door onbevoegden.

Wanneer inbreuk wordt gemaakt, zullen wij u zo snel mogelijk informeren als de inbreuk tot hoge risico’s voor uw rechten kan leiden, zoals identiteitsdiefstal, discriminatie van u, reputatieverlies of andere wezenlijke ongemakken.

9. RECHT OM EEN KLACHT IN TE DIENEN

U heeft het recht om op elk moment informatie op te vragen over de persoonsgegevens die wij over u verwerken, waar de gegevens worden verzameld en waar wij deze voor gebruiken. U heeft tevens het recht om te weten hoelang wij uw persoonsgegevens bewaren en met wie wij uw gegevens delen. Op uw verzoek kunnen wij u informatie geven over (en een kopie van) de persoonsgegevens die wij over u bewaren. Uw toegang kan worden beperkt om de privacy van anderen, handelsgeheimen en intellectuele eigendomsrechten te beschermen. U heeft mogelijk ook het recht op gegevensportabiliteit. Indien u denkt dat de persoonsgegevens die wij over u verwerken onjuist of onvolledig zijn, heeft u het recht om correctie te verzoeken. Neem contact met ons op en laat ons weten hoe wij uw gegevens dienen aan te rectificeren.

In sommige gevallen zijn wij verplicht om uw persoonsgegevens te verwijderen. Dit kan het geval zijn als u uw toestemming intrekt. Indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens niet langer noodzakelijk zijn in verband met het doel waarvoor wij deze hebben verzameld, heeft u het recht om verwijdering daarvan te verzoeken. U kunt ook contact met ons opnemen als u van mening bent dat uw persoonsgegevens worden verwerkt in strijd met de toepasselijke wet of andere wettelijke verplichtingen.

Wij zullen onderzoeken of aan de voorwaarden wordt voldaan als u een verzoek indient voor rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens. Zo ja, dan zullen wij de aanpassingen of verwijdering zo snel mogelijk uitvoeren.

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons. U kunt ook bezwaar maken tegen gebruik van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden door ons. U kunt contact met ons opnemen met behulp van bovenaan de Privacyverklaring vermelde contactgegevens als u een bezwaar wilt indienen. Als uw bezwaar gegrond is, zullen wij stoppen met de verwerking van uw persoonsgegevens.

10. RECHT OM EEN KLACHT IN TE DIENEN

Als u zorgen heeft met betrekking tot hoe wij uw gegevens gebruiken, laat het ons dan weten. Wij zullen dan antwoorden op uw vragen en indien nodig stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat onze praktijken in overeenstemming zijn met onze verplichtingen. Als u daarna nog niet tevreden bent met de manier waarop wij uw gegevens gebruiken, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de relevante nationale gegevensbeschermingsautoriteit. In Nederland is de relevante gegevensbeschermingsautoriteit Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt contact opnemen met[Autoriteit Persoonsgegevens via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl of tel: 088 - 1805 255.

11. PRIVACY VAN KINDEREN

Wij bieden oplossingen voor kinderen aan, maar deze website is niet bedoeld of ontworpen om persoonsgegevens te verzamelen over kinderen jonger dan 13. Wij verzamelen niet opzettelijk persoonsgegevens van personen waarvan wij weten dat deze jonger zijn dan 13 jaar.

12. WEBSITES VAN DERDEN

Deze website kan links bevatten naar andere websites van andere bedrijven en organisaties. Deze Privacyverklaring is niet van toepassing op dergelijke websites van derden en wij raden u aan rechtstreeks contact op te nemen met deze derden voor informatie over hun beleid betreffende gegevensverzameling en -distributie.

13. WIJZIGINGEN IN DE PRIVACYVERKLARING

Wij kunnen deze verklaring van tijd tot tijd bijwerken door een nieuwe versie te publiceren op onze website. Waar relevant, mogelijk en passend wordt u geïnformeerd via e-mail.

Deze Privacyverklaring is bijgewerkt op 23.11.2023.

Tekstverdeler

Privacyverklaring verwerking persoonsgegevens via social media door Bernafon


1. INLEIDING

Bij Bernafon respecteren en beschermen we de privacy van onze gebruikers en streven we ernaar zo transparant mogelijk te zijn over het gebruik van uw persoonsgegevens.

In deze privacyverklaring (‘Privacyverklaring’) wordt uiteengezet hoe Bernafon als verwerkingsverantwoordelijke uw persoonsgegevens verwerkt in het kader van uw interactie met Bernafon door het gebruik van de verschillende social media platforms, zoals Facebook, YouTube en LinkedIn.

In deze Privacyverklaring hebben ‘wij’, ‘we’, ‘ons’ en ‘onze’ betrekking op Bernafon.

We kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Controleer daarom, wanneer u gebruikmaakt van onze diensten, of u de meest recente versie heeft gelezen.

2. WIE WIJ ZIJN

Als u vragen heeft over deze Privacyverklaring of als u uw rechten wilt uitoefenen, kunt u via de onderstaande contactmogelijkheden contact met ons opnemen.

Bernafon
Singaporestraat 70
1175 RA Lijnden
Nederland
Tel: +31 20 545 10 90
E-mail: privacy@demant.com

Bernafon is een handelsnaam van Demant Nederland B.V.

3. PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERZAMELEN EN GEBRUIKEN

We kunnen de volgende soorten persoonsgegevens verwerken:

 • informatie over u, zoals uw naam, e-mailadres, leeftijd, geslacht, land, functiebenaming, huidige en vorige werkgever, opleiding, profielfoto, interesses, uw vriendenlijsten/connecties/volgers enz. en andere openbaar beschikbare informatie, voor zover u deze gegevens op uw social media profiel of op een social media pagina van Bernafon heeft geplaatst;
 • overige informatie die u ons verstrekt door deze te plaatsen op de social media pagina van Bernafon, zoals opmerkingen bij en/of likes op onze posts en foto's of rechtstreekse berichten die u ons stuurt via de social media platforms van Bernafon.

In aanvulling op het bovenstaande verzamelen de verschillende social media platforms ook persoonsgegevens over u door uw gebruik van deze social media platforms en door middel van cookies en soortgelijke technologieën, waaronder cookies die verzameld worden via social media tools als Facebook Insights, Facebook Pixel, Facebook Custom Audience, Facebook Lookalike Audience, LinkedIn Insight Tag, LinkedIn InMail enz.

In sommige gevallen, bijvoorbeeld wat betreft onze Facebookpagina, treedt Bernafon samen met Facebook op als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke in het kader van de verwerking van uw persoonsgegevens. We raden u daarom aan de privacyverklaring van Facebook te lezen om te weten te komen hoe Facebook uw persoonsgegevens verwerkt.

We verwijzen doorgaans naar de privacyverklaringen van de verschillende social media platforms voor meer informatie over de manier waarop zij uw persoonsgegevens verwerken. Hieronder vindt u een lijst van de social media platforms die Bernafon gebruikt, met een verwijzing naar hun privacyverklaringen.

 

4. WAAROM VERZAMELEN EN GEBRUIKEN WE UW PERSOONSGEGEVENS EN WAT IS ONZE RECHTSGROND DAARVOOR?

We gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • het aan de hand van demografische gegevens, voorkeuren en interesses verkrijgen van inzicht in de doelgroep van onze social media kanalen, zodat we relevante informatie kunnen verstrekken;
 • het analyseren van trends en profielen voor het ten gunste van onze doelgroep versterken, aanpassen, personaliseren en verbeteren van onze diensten en communicatie;
 • het verwerken en beantwoorden van vragen en verzoeken om inlichtingen die we van u ontvangen;
 • het via de social media pagina’s van Bernafon doen van marktonderzoek op Facebook, YouTube en LinkedIn voor het ten gunste van onze gebruikers versterken, aanpassen, personaliseren en verbeteren van onze diensten en communicatie;
 • het aanbevelen van producten en diensten waarvan we denken dat die interessant voor u zijn. We doen dit in het kader van direct-marketingactiviteiten gericht op onze klanten en/of potentiële klanten. Echter, als we u via elektronische hulpmiddelen, zoals e-mail of direct messaging vanuit onze social media pagina's, bijvoorbeeld via Facebook, direct-marketingmateriaal toesturen, doen we dat alleen voor zover toegestaan in het kader van de geldende regels voor direct marketing.

De rechtsgrond voor het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens via de verschillende social media pagina’s van Bernafon is ons, hierboven beschreven, gerechtvaardigde belang, in overeenstemming met artikel 6, lid 1, punt f) van de Algemene verordening gegevensbescherming (‘AVG’) van de EU. Onze gerechtvaardigde belangen worden in deze omstandigheden geacht zwaarder te wegen dan uw belangen.

5. HOE WE UW PERSOONSGEGEVENS DELEN

We zullen uw persoonsgegevens niet doorgeven, verkopen of anderszins delen of openbaar maken, tenzij zoals hierin beschreven of zoals anders aangegeven op het moment dat de persoonsgegevens worden verzameld.

Zoals vermeld onder punt 3, kunnen wij voor de verwerking van uw persoonsgegevens via onze social media pagina's samen met de desbetreffende aanbieder van de social media, bijvoorbeeld Facebook Inc. of Facebook Ireland Ltd., optreden als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke. Dit houdt in dat wij gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Onder punt 3 hebben we een verwijzing opgenomen naar de privacyverklaring van Facebook.

We kunnen uw persoonsgegevens delen met gelieerde ondernemingen binnen de Demant-groep teneinde onze producten en diensten te leveren, te versterken en te ontwikkelen. Raadpleeg het organisatieschema in ons meest recente jaarverslag om te zien welke bedrijven deel uitmaken van de Demant-groep. U vindt ons meest recente jaarverslag op www.demant.com.

We kunnen uw persoonsgegevens ook delen met onze dienstverleners voor velerlei taken, zoals:

 • het bieden van hulp bij het beheer van of het oplossen van problemen met betrekking tot onze website;
 • het bieden van hulp bij de levering of het ontwerp van onze producten of bij onze bedrijfsadministratie;
 • het bieden van hulp bij onze marketingcampagnes via, bijvoorbeeld, Facebook Custom Audiences en Facebook Lookalikes;
 • het aan ons verstrekken van elektronische of fysieke opslagdiensten of -systemen.

We zullen uw gegevens onder deze omstandigheden alleen delen als dat nodig is om onze dienstverleners in staat te stellen de desbetreffende dienst voor ons te verrichten. Deze dienstverleners mogen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden bewaren of gebruiken en zijn altijd verplicht uw persoonsgegevens veilig en vertrouwelijk te bewaren.

Wij kunnen uw persoonsgegevens meedelen aan geselecteerde derden, zoals wetshandhavingsinstanties, toezichthouders en onze professionele adviseurs als we daartoe wettelijk verplicht zijn, of als dat in ons gerechtvaardigde belang is, of teneinde de Gebruiksvoorwaarden van onze website of andere daarmee samenhangende contracten met u of uw bedrijf uit te voeren of toe te passen.

6. DOORGIFTE VAN GEGEVENS AAN DERDE LANDEN

Teneinde u onze producten en diensten te leveren, kunnen we uw persoonsgegevens delen met buiten de EU/EER gevestigde gelieerde ondernemingen van de Demant-groep en buiten de EU/EER gevestigde niet-gelieerde ondernemingen, zoals dienstverleners of zakenpartners, als dit noodzakelijk wordt geacht in verband met een bepaalde verwerkingshandeling of de verlening van de dienst.

Als uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan een land buiten de EU/EER, zullen we passende technische en organisatorische maatregelen treffen om te waarborgen dat de verwerking zal voldoen aan de eisen van de relevante wetgeving inzake gegevensbescherming, waarbij de bescherming van de rechten van de betrokkene zal worden gewaarborgd. Waar nodig zijn we met de ontvanger van de persoonsgegevens de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie aangegaan. De Europese Commissie is van mening dat deze bepalingen voldoende waarborgen bieden voor de bescherming van privacy, fundamentele rechten en vrijheden, alsmede voor de uitoefening van de daarmee verband houdende rechten.

7. HOELANG BEWAREN WE UW PERSOONSGEGEVENS?

We zullen uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is op grond van legitieme juridische of zakelijke redenen, zoals de naleving van wettelijke verplichtingen.

We zullen uw persoonsgegevens verwijderen wanneer ze niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor we ze verzamelen, verwerken en opslaan. We zullen ook persoonsgegevens opslaan die we overeenkomstig de wet moeten bewaren.

Als u heeft gereageerd op onze posts op social media, zullen uw opmerkingen worden verwijderd wanneer de desbetreffende post wordt verwijderd. We kunnen er echter ook voor kiezen om bepaalde opmerkingen eerder te verwijderen. U mag er ook op ieder moment voor kiezen uw eigen opmerking te verwijderen.

Gegevens die via social media worden verzameld voor een bepaald doel, bijvoorbeeld een gerichte marketingcampagne, worden één jaar na het verrichten van de desbetreffende verwerkingshandeling verwijderd. Sommige gegevens kunnen tot twee jaar na de desbetreffende campagne worden bewaard met het oog op documentatiedoeleinden.

Neem voor meer informatie over ons bewaarbeleid contact met ons op via de onder punt 2 hierboven vermelde contactmogelijkheden.

8. UW PRIVACYRECHTEN

Op grond van de AVG kunt u, naar aanleiding van de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, een aantal rechten uitoefenen, namelijk:

 • het recht op inzage in uw persoonsgegevens;
 • het recht om van ons rectificatie (correctie) van uw persoonsgegevens te verkrijgen;
 • het recht om van ons wissing van uw persoonsgegevens te verkrijgen;
 • het recht om van ons beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen;
 • het recht op overdraagbaarheid van gegevens;
 • het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking.

Deze rechten zijn echter mogelijk onderworpen aan voorwaarden en/of uitzonderingen, bijvoorbeeld om de privacy van anderen te waarborgen, bedrijfsgeheimen of intellectuele eigendomsrechten te beschermen of te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Als u één of meer van uw rechten wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op via de onder punt 2 hierboven genoemde contactmogelijkheden.

9. RECHT OM EEN KLACHT IN TE DIENEN

Als u een probleem heeft met de manier waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken, laat ons dat dan weten. We zullen uw vragen beantwoorden en, indien nodig, maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat wij in overeenstemming met onze verplichtingen handelen. Als u vervolgens nog niet tevreden bent over de manier waarop wij uw gegevens gebruiken, heeft u het recht een klacht in te dienen bij de desbetreffende nationale gegevensbeschermingsautoriteit. In Nederland is de relevante gegevensbeschermingsautoriteit de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt contact opnemen met Autoriteit Persoonsgegevens via het adres Bezuidenhoutseweg 30, 2594 AV Den Haag, telefoon 088 - 1805 250, website: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.

10. PRIVACY VAN KINDEREN

Wij bieden oplossingen voor kinderen, maar onze social media pagina's op Facebook, YouTube en LinkedIn zijn niet bedoeld of ontworpen voor het verzamelen van persoonsgegevens met betrekking tot kinderen tot 16 jaar. Wij verzamelen niet opzettelijk persoonsgegevens van personen van wie wij weten dat zij jonger dan 16 jaar zijn.

11. KOPPELINGEN NAAR DERDEN

De social media pagina’s van Bernafon op Facebook, YouTube en/of LinkedIn kunnen koppelingen bevatten naar websites van andere bedrijven en organisaties. Deze Privacyverklaring is niet op dergelijke websites van derden van toepassing en we raden u aan u rechtstreeks met deze websites van derden in verbinding te stellen voor informatie over hun beleid op het gebied van gegevensverwerking en -verspreiding.

12. WIJZIGINGEN IN DE PRIVACYVERKLARING

Wij kunnen deze Privacyverklaring periodiek bijwerken door een nieuwe versie op onze website www.bernafon.nl en de verschillende social media pagina's op Facebook, YouTube en/of LinkedIn te plaatsen.

Deze Privacyverklaring is bijgewerkt op 23 november 2023.

Tekstverdeler

EasyControl-A app: Gebruiksvoorwaarden en Privacyverklaring

Bij Bernafon respecteren en beschermen wij uw privacy


De privacyverklaring hieronder beschrijft hoe en waarom wij informatie over u als gebruiker verzamelen. De privacyverklaring is alleen van toepassing op informatie die via de genoemde app wordt verzameld.

Download de privacyverklaring als pdf-bestand:

EasyControl-A app privacyverklaring

Tekstverdeler