" "

Disclaimer

A. Overeenkomst tussen gebruiker en Bernafon

1. "Bernafon" staat voor Bernafon AG, een "limited liability company" (LLC, bedrijf met beperkte aansprakelijkheid), geregistreerd in Bern onder registratienummer CH-035.3.013.516-2 met als geregistreerd adres Morgenstrasse 131a, CH-3018 Bern, Zwitserland, of elk bedrijf dan wel elke instantie die direct onder beheer van Bernafon AG valt of aan Bernafon AG geaffilieerd is.

2. Bernafon staat u de toegang tot deze Website toe uitsluitend indien u instemt met alle bepalingen, voorwaarden en mededelingen in deze Gebruiksvoorwaarden. Door gebruik te maken van deze Website stemt u in met al deze bepalingen, voorwaarden en mededelingen.

3. In deze Gebruiksvoorwaarden heeft de term "deze Website" betrekking op onze homepage op https://www.bernafon.com en alle andere webpagina's (1) waarvan wij eigenaar zijn, (2) waarover wij direct of indirect het beheer hebben, en (3) die direct of indirect gelinkt zijn met deze homepage. Onder de term "deze Website" worden ook alle producten en diensten begrepen, bijvoorbeeld bulletinboards en chatrooms. Onder "Content" worden alle tekst, afbeeldingen en andere multimediale materialen begrepen die op enige webpagina van deze website staan.

B. Gebruikersinformatie

1. Voor gebruik van bepaalde onderdelen van deze Website kunnen wij u verzoeken om u te registreren, om een gebruikersnaam of lidnaam aan te maken, om een wachtwoord aan te maken of op enige andere manier in te loggen met uw e-mailadres of een door u geselecteerde gebruikers- of lidnaam. Indien u voor gebruik van of deelname aan enig onderdeel van deze Website dient te registreren, een gebruikers- of lidnaam dient aan te maken, een wachtwoord dient aan te maken of anderszins dient in te loggen met uw e-mailadres, dan stemt u in met het volgende:
(a)
(i) U selecteert of gebruikt geen gebruikersnaam, lidnaam of e-mailadres van een andere persoon met als doel u uit te geven voor die persoon; (ii) u maakt geen ongeautoriseerd gebruik van een gebruikersnaam of lidnaam die, of e-mailadres dat, niet uitsluitend aan u toebehoort of rechtens aan u en geen enkele andere persoon is voorbehouden; (iii) u maakt geen gebruik van een gebruikersnaam of lidnaam indien u daarmee het intellectuele eigendomsrecht van enig andere persoon schendt; (iv) u maakt geen gebruik van een gebruikersnaam of lidnaam die Bernafon, geheel naar eigen goeddunken, kwetsend acht; tevens
(b)
Zult u alle mogelijke noodzakelijke maatregelen nemen om de privacy van uw wachtwoord te beschermen.

C. Overeenkomst niet overdraagbaar

1. U stemt ermee in dat het recht om deze Website te gebruiken, alsmede elk ander product of elke andere dienst die door Bernafon wordt geboden, bij u persoonlijk ligt en niet aan enige andere persoon of instantie kan worden overgedragen door middel van toewijzing, sublicentie of enige andere methode, tenzij Bernafon u daarvoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming verleent. Elke poging om uw rechten onder deze Gebruiksvoorwaarden over te dragen zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Bernafon is ongeldig en betekent een schending van deze Gebruiksvoorwaarden. Bernafon zal zijn rechten onder deze Gebruiksvoorwaarden niet overdragen zonder uw toestemming.

D. Vrijwaring van garanties en aansprakelijkheidsbeperking

1. Gebruik op eigen risico. U stemt ermee in dat gebruik van deze website op eigen risico is. Bernafon aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor wat betreft de resultaten die het gebruik van deze website oplevert, noch voor de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of inhoud van enige informatie op deze website.

2. Garantiedisclaimer. De contents van deze website betreffen een dienstverlening door Bernafon. Deze website biedt niet alle informatie die relevant kan zijn voor gehoorverlies in het algemeen noch voor uw specifieke persoonlijke situatie of die van iemand anders. Alle content die deze website biedt, dient slechts beschouwd te worden als algemene informatie over gehoorverlies en is slechts bedoeld om de communicatie tussen u en uw audicien of een andere hoorzorgprofessional te faciliteren. Content op deze website is niet bedoeld en kan niet gebruikt worden voor diagnosestelling van een specifiek probleem of een specifieke aandoening, noch voor een specifieke advisering van de juiste behandeling. Content op deze website mag niet gebruikt worden als alternatief voor het zoeken van professionele hoorzorg of andere zorg. Alle specifieke vragen die u hebt aangaande uw gehoorverlies, behandeling, zorg of diagnosestelling dient u voor te leggen aan uw eigen hoorzorgspecialist of een andere deskundige zorgaanbieder. Bernafon is niet aansprakelijk voor enige persoonlijke schade, met inbegrip van overlijden, die veroorzaakt is door de wijze waarop u vertrouwd hebt op, of gebruik of misbruik gemaakt hebt van enige informatie in de content van deze website.
Behalve indien uitdrukkelijk en ondubbelzinnig anderszins vermeld, ondersteunt, bedient of beheert Bernafon op geen enkele wijze, noch aanvaardt Bernafon op geen enkele wijze verantwoordelijkheid voor, enige informatie aangaande diensten die worden aangeboden of geleverd door derde partijen die op deze website genoemd worden of aan deze website gelinkt zijn, waaronder begrepen hoorzorg- of dienstverleners die op deze website genoemd worden of aan deze website gelinkt zijn.
Bernafon geeft geen enkele garantie voor wat betreft compleetheid, nauwkeurigheid, actualiteit of betrouwbaarheid van informatie die door Bernafon op deze website openbaar gemaakt wordt.
Wanneer u deze website gebruikt, zal er informatie worden doorgegeven via een medium waarop Bernafon geen controle of rechtsbevoegdheid kan uitoefenen. Dientengevolge aanvaardt Bernafon geen aansprakelijkheid voor of in relatie tot vertraagde, foutieve, onderbroken of gecorrumpeerde gegevens of andere informatie die wordt doorgegeven in verband met het gebruik van deze website. Bernafon wijst nadrukkelijk elke garantie van de hand dat de diensten of contents die door of op deze website geleverd worden, ononderbroken zullen zijn voor wat betreft de resultaten verkregen door het gebruik van deze diensten of contents. De diensten en contents worden verspreid op basis van de gegeven beschikbaarheid en Bernafon geeft geen enkele garantie, expliciet noch impliciet, met inbegrip van maar niet beperkt tot garanties betreffende eigendom of niet-naleving van rechten of impliciete garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een specifiek doel. Door deze website te gebruiken erkent u dat het gebruik van deze website op eigen risico is, dat u de volledige verantwoordelijkheid aanvaardt voor elk risico dat gepaard gaat met het gebruik van deze website, met inbegrip van maar niet beperkt tot de verantwoordelijkheid voor alle kosten die gemoeid zijn met alle noodzakelijke diensten en reparaties van enigerlei apparatuur en uitrusting die u gebruikt in verband met het gebruik van deze website.

3. Schadedisclaimer. In geen enkel geval draagt Bernafon aansprakelijkheid ten aanzien van uw persoon voor wat betreft enige specifieke, bijkomende, directe, indirecte, exemplarische of toevallige schade dan wel gevolgschade, met inbegrip van maar niet beperkt tot het verlies van goodwill, verlies van opbrengst of verlies van gebruik (1) bij schending van enige bepaling van deze gebruiksvoorwaarden, (2) voortvloeiend uit de onmogelijkheid om deze website te gebruiken, (3) voortvloeiend uit de schending van enige garantie door Bernafon, of (4) uw verzuim te voldoen aan de bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden. Deze beperking aangaande Bernafons aansprakelijkheid zullen volledig van kracht zijn ongeacht of dergelijke aansprakelijkheid gebaseerd is op contractbreuk, benadeling, strikte aansprakelijkheid of anderszins, en zelfs indien Bernafon van tevoren op de hoogte gebracht was van de mogelijkheid op dergelijke schade. U erkent hiermee dat de bepalingen in deze sectie betrekking hebben op alle content op deze website en bijbehorende forums. De totale aansprakelijkheid van Bernafon jegens u, direct of indirect voortvloeiend uit en met betrekking tot deze Gebruiksvoorwaarden, zal geenszins een bedrag overschrijden gelijk aan enig geldbedrag dat door u aan Bernafon betaald wordt voor of wegens het gebruik van deze website.

4. Gelinkte websites. Bernafon ondersteunt, waarborgt noch garandeert enig product dat of enige dienst die aangeboden wordt door een derde partij via deze website; Bernafon is geen partij in en houdt op geen enkele wijze toezicht op enige transactie tussen u en enige leverancier, als derde partij, van producten of diensten.

E. Links naar websites van derde partijen

1. Deze Website kan links bevatten naar andere websites die beheerd worden door andere partijen dan Bernafon. Dergelijke links zijn uitsluitend bedoeld voor uw informatie. Bernafon is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van deze externe websites noch voor enig deel van de content, reclame, producten of andere materialen op die externe websites. Bezwaren met betrekking tot externe links dienen gericht te worden aan de betreffende websitebeheerder.

F. Privacy

1. Bernafon respecteert de privacy van de bezoekers aan deze Website. Bernafon verzamelt alleen persoonlijk identificeerbare gegevens zoals naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres die via deze Website vrijwillig beschikbaar worden gesteld aan Bernafon. Bernafon kan deze informatie gebruiken om te voldoen aan uw verzoek om informatie of, zoals elders aan u bekend gemaakt, op de specifieke locatie waar u uw informatie aanmeldt. Af en toe zal Bernafon deze informatie gebruiken om uw behoeften beter in kaart te brengen en de kwaliteit van deze website daarvoor te verbeteren; Bernafon kan daartoe de informatie gebruiken om met u in contact te komen.

2. Deze Website gebruikt ook informatie voor het bijhouden van het totaal aantal bezoekers aan deze website, het totaal aantal bezoekers van elke pagina van deze Website en de domeinnamen en het land waar onze bezoekers of hun internetproviders vandaan komen. Normaal gesproken worden in dit proces geen persoonlijk identificeerbare gegevens beschikbaar gesteld.

3. Deze Website is niet bedoeld of ontworpen om kinderen jonger dan 13 jaar aan te trekken. Bernafon verzamelt geen persoonlijk identificeerbare gegevens van iedere persoon waarvan Bernafon weet dat die jonger dan 13 jaar is.

4. Het privacybeleid en de privacy-gerelateerde procedures van Bernafon zoals hier beschreven, hebben geen betrekking op de websites van derde partijen. Bernafon adviseert u rechtstreeks contact op te nemen met de websites van die derde partijen om geïnformeerd te worden over hun beleid inzake verzameling en beschikbaarstelling van gegevens.

G. Kopijrecht en gebruiksbeperkingen

1. De Content die via deze Website beschikbaar wordt gesteld door Bernafon is eigendom van Bernafon en/of Bernafons licentiehouders en wordt beschermd door het kopijrecht en andere van toepassing zijnde wetgeving. Bernafon behoudt zich alle rechten voor. Informatie die u verkrijgt via deze Website mag u kenbaar maken, hergebruiken en afdrukken voor eigen niet-commercieel gebruik op voorwaarde dat u de volgende vermelding van kopijrecht gebruikt: "Copyright 2002 door Bernafon AG. Alle rechten voorbehouden." alsmede enige en alle andere vermeldingen van kopijrecht en eigendomsrecht die in de Content waren opgenomen. U stemt ermee in om de via deze Website verkregen informatie niet te reproduceren, verder door te geven, te distribueren, te verspreiden, te verkopen, te publiceren, uit te zenden of in omloop te brengen ten behoeve van enig ander persoon, met inbegrip van maar niet beperkt tot anderen binnen hetzelfde bedrijf of dezelfde organisatie, zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Bernafon.

2. Elk gebruik van de Content waarvoor geen uitdrukkelijke toestemming is verleend via deze Gebruiksvoorwaarden betekent een schending van deze Gebruiksvoorwaarden en kan daarmee een schending zijn van wetgeving aangaande kopijrecht en handelsmerk alsmede andere wetgeving. Content en eigenschappen zijn zonder aankondiging onderhevig aan verandering of beëindiging naar redactioneel goeddunken van Bernafon. Alle rechten die alhier niet uitdrukkelijk gegeven worden, zijn voorbehouden aan Bernafon en zijn licentiehouders.

3. Indien u enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden schendt, komt de toestemming voor gebruik van de Content automatisch te vervallen en dient u onmiddellijk alle kopieën die u van enig deel van de Content gemaakt hebt, te vernietigen.

H. Handelsmerken

1. "Bernafon" is een handelsmerk van Bernafon AG. Alle rechten voorbehouden. Alle andere handelsmerken die op deze website genoemd staan, zijn eigendom van de betreffende eigenaars, waaronder, in enkele gevallen, Bernafon. Algehele of gedeeltelijke reproductie is verboden zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

I. Links

1. U stemt ermee in dat elke link die u plaatst vanuit een website waarvan u eigenaar bent, die u beheert of waarvan u geheel of gedeeltelijk auteur bent, naar deze Website, exclusief verwijst naar https://www.bernafon.com en naar geen enkele andere pagina binnen deze website. U stemt ermee in dat u geen enkele link plaatst vanuit een website waarvan u eigenaar bent, die u beheert of waarvan u geheel of gedeeltelijk auteur bent, indien die website materiaal bevat die op enigerlei wijze rechten van anderen schendt of daar inbreuk op maakt, die onwettig, bedreigend, beledigend of lasterlijk is, die inbreuk maakt op de privacy- of publiciteitsrechten, die vulgair, obsceen, profaan of onfatsoenlijk is, die zich negatief uitlaat over Bernafon, die op andere wijze aanstootgevend is, aanleiding geeft tot civiele aansprakelijkheid of anderszins een wet overtreedt, of die aanzet tot gedrag dat een strafrechtelijke overtreding inhoudt.

J. Geldend recht

1. Deze Gebruiksvoorwaarden, de uitvoering daarvan en alles dat direct of indirect hieruit of daaruit voortvloeit, zullen in alle opzichten worden uitgelegd, geïnterpreteerd, toegepast en beheerst overeenkomstig de wetgeving in Zwitserland, ongeacht conflicten van recht of de keuze van wettelijke bepalingen van die staat.